DLA MEDIÓW | NASI PARTNERZY | EKSPERCI | KONTAKT | BLOG
STRONA GŁÓWNA | O PROJEKCIE | DZIAŁANIA | FAQ | E-LEARNING | INSPIRACJE | PORADY WIDEO | SIEĆ INWESTORÓW
» Konferencje
» Biznes przy kawie
» Seminaria
» Warsztaty
 » Regulamin


szukana fraza:


podaj e-mail:

» Regulamin konkursu

Konkurs STARTERY INNOWACJI

 

konkurs.jpgW ramach projektu organizujemy konkurs STARTERY INNOWACJI. Spośród nadesłanych on-line wniosków Kapituła ds. Inwestycji w Innowacje wybierze 20 najlepszych projektów. Ich autorzy otrzymają pełny pakiet konsultacji szytych na miarę.

Przyjmowanie wniosków do konkursu zostało zakończone!!!

Pobierz klauzulę o poufności informacji

 

 

 

Kto może wziąć udział w konkursie „Startery Innowacji”, jakie pomysły można zgłaszać i jak wypełnić formularz rejestracyjny — o tym wszystkim mówi Elwira Waszkiewcz, Dyrektor projektu „Kapitał na start w innowacje”:

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.


Regulamin konkursu

organizowanego w ramach projektu "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym"

1. Cel i zasady przeprowadzenia konkursu

1.1. Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie najlepszych projektów inwestycyjnych zgłaszanych w ramach projektu "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym".
1.2. Poprzez wsparcie, o którym mowa w pkt. 1.1. rozumie się kompleksową pomoc merytoryczną w procesie komercjalizacji pomysłu, która obejmuje: indywidualne konsultacje dla wybranych pomysłodawców i przedsiębiorców oraz pomoc w znalezieniu inwestora dla projektu udzielenie indywidualnych konsultacji wybranym pomysłodawcom i przedsiębiorcom.
1.3. Projekty objęte wsparciem zostaną wyłonione spośród nadesłanych zgłoszeń, ocenionych przez ekspertów tworzących Kapitułę ds. Inwestycji w Innowacje.
1.4. Kapitułę, o której mowa w pkt. 1.3 tworzą osoby posiadające udokumentowane wieloletnie doświadczenie w doradzaniu MSP w poszukiwaniu zewnętrznego kapitału, wyborze najlepszego źródła wsparcia oraz przygotowaniu samego potencjalnego i obecnego przedsiębiorcy i firmy do procesu inwestycyjnego.
1.5. Konsultacjami objętych zostanie 20 pomysłów biznesowych (24 godzin konsultacji na firmę/pomysłodawcę w sumie 480 godzin) z następujących obszarów merytorycznych:
  • Marketingowa i finansowa strategia biznesu: analizy SWOT (analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń), analizy PEST: analiza otoczenia danego kraju uwzględniająca warunki polityczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i technologiczne, analizy rentowności przedsięwzięć (6 godzin na uczestnika).
  • Pomoc w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej obejmującej dobór inwestora, mechanizmów zabezpieczających związanych z kontrolą nad spółka oraz politykę wyjścia z inwestycji - informacje pozwalające podjąć optymalną decyzję w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, do których należą dane na temat funduszy inwestycyjnych i specyfiki ich działania, przepisów prawa, z którymi należy sie zapoznać przygotowując proces inwestycyjny, możliwych schematów zakończenia współpracy z inwestorem kapitałowym(6 godzin na uczestnika).
  • Przygotowanie zespołu negocjacyjnego do przeprowadzenia rozmów z inwestorem kapitałowym poprzez opracowanie strategii negocjacji- warsztaty negocjacyjne z zespołem, który będzie prowadził rozmowy z inwestorem kapitałowym (3 godziny na uczestnika).
  • Przygotowanie biznesplanu - wytyczne i wsparcie merytoryczne w zakresie metodyki opracowania biznesplanu, a także wsparcie przy weryfikacji opracowanego dokumentu (7 godzin na uczestnika).
  • Pomoc przy ocenie zapisów umowy inwestycyjnej - pomoc prawna umożliwiająca ocenę i weryfikację umowy, która ma zostać podpisana z inwestorem (2 godziny na uczestnika). W wyniku realizacji projektu pomysłodawcy, przedsiębiorcy nie tylko zapoznaja sie z ideą zewnętrznego finansowania i będą potrafili przygotować sie na przyjęcie strategii rozwoju, której elementem jest udział inwestora kapitałowego, ale zdobędą też praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania biznesplanu, wyznaczania strategii, a także negocjowania i finalizowania umów inwestycyjnych.

2. Nadsyłanie zgłoszeń, przebieg i finał konkursu.

2.1. Pomysłodawcą może zostać każda osoba/firma, która zgłosi do konkursu pro-rozwojowy, innowacyjny projekt biznesowy wymagający wsparcia ze strony inwestora kapitałowego.
2.2. Zgłoszenie projektu do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej konkursu.
2.3. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą elektroniczną, o której mowa w pkt. 2.2. do dnia 30.04.2010 roku.
2.4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektu "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" w dniu 25.05.2010 roku.
2.5. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zostaną zaproszeni do współpracy z ekspertami w ramach indywidualnych konsultacji, o których mowa w pkt. 1.5.

3. Ochrona danych poufnych

3.1. Wszelkie projekty zgłoszone do konkursu objęte są klauzulą o poufności informacji.
3.2. Każda osoba/firma przystępująca do konkursu może przesłać na adres siedziby zarządzającego projektem "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" podpisaną klauzulą o poufności.
3.4. Klauzulę o poufności można pobrać ze strony internetowej projektu "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym".
3.5. Po otrzymaniu podpisanej przez pomysłodawcę klauzuli o poufności informacji Zarządzający projektem "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" odeśle na adres wskazany przez pomysłodawcę w niniejszej klauzuli, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela zarządzającego projektem "Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym" egzemplarz klauzuli.
3.6. Informacje udostępnione przez pomysłodawcę poprzez formularz zgłoszeniowy zostaną przekazane wyłącznie ekspertom zasiadającym w Kapitule ds. Inwestycji w Innowacje, celem dokonania oceny zgłoszonych projektów inwestycyjnych.
Imie, nazwisko lub nick: *

E-mail:

Strona www:

Komentarz: *
e-mail:

haslo: